מרדכי - חסקל | משרד עורכי דין | ניירות ערך ושוק ההון

ניירות ערך ושוק ההון

ניירות ערך ושוק ההון

לצוות MH ניסיון עשיר בהנפקה של מניות, אגרות חוב (סטרייט והמירות, מובטחות ולא מובטחות), אופציות, זכויות וכדומה.
בנוסף, אנו מספקים ללקוחותינו יעוץ שוטף בנוגע לכל היבטי דיני ניירות ערך ושוק ההון, לרבות בנושאים הבאים: דיווחים מיידיים ותקופתיים, הקצאות פרטיות (לרבות לעובדים), הצעות רכש (לרבות חליפין), איסור שימוש במידע פנים ותרמית בניירות ערך.
כמו כן, אנו מציעים ללקוחותינו תוכניות אכיפה לצמצום חשיפות התאגיד ומנהליו להפרות דיני ניירות הערך.
אנו מביאים לשולחן:
  1. ניסיון ביצוג חברות בהנפקות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
  2. בקיאות גבוהה ברגולציה הסבוכה בתחום ניירות ערך, לרבות חוק נ"ע והתקנות מכוחו, פסיקת בתי הדין הכלכליים, החלטות מותב האכיפה המינהלית של רשות ניירות ערך והנחיות רשות ניירות ערך.
  3. ניסיון בליווי שוטף של חברות ציבוריות, חברות אג"ח וחברות דואליות, כמו גם של ההנהלה והדירקטוריונים שלהם, בכל ההיבטים של דיני ניירות ערך ודיני תאגידים.
  4. ניסיון בעבודה שוטפת מול הרגולטורים הפעילים בשוק ההון (למשל: רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בת"א).
  5. ניסיון בעבודה שוטפת מול שחקנים בולטים הפעילים בשוק ההון (למשל: חתמים, חברות דירוג, נאמני אגרות חוב וגופים מוסדיים).
  6. ניסיון בניסוח תשקיפים ותשקיפי מדף, דוחות מדף, דיווחים מיידיים ותקופתיים, מפרטי הצעות רכש, דוחות הקצאה פרטית, תוכניות אופציות, תוכניות אכיפה פנימיות וכיוצ"ב.
  7. ניסיון בעריכת בדיקות נאותות אגב תהליכי הנפקה ו/או דיווח.
כמו כן, לצוות MH, ידע וניסיון באשר לחלופות גיוס הון או חוב בשוק ההון, ובהן מימון בנקאי, מימון חוץ בנקאי, מימון המונים ו-Initial Coin Offering.

צרו עמנו קשר:
סרטונים
קבצים מצורפים
קישורים