מרדכי - חסקל | משרד עורכי דין | מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 5 ביולי, 2016
אנו, מרדכי – חסקל, משרד עורכי דין, ("אנחנו" או "המשרד") מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") המשתמשים באתר שלנו שכתובתו www.mhlawyers.co.il (לרבות הדומיינים המשניים) (להלן: "האתר") ומחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו במסגרת השימוש באתר. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק הבא ("תנאי השימוש") אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

1. הסכמה

 
אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה ו/או ההתחברות ו/או השימוש באתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) ולעיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע משימוש באתר.
למען הסר ספק, אתה נותן בזאת את הסכמתך לאיסוף, עיבוד, העברה ושימוש במידע האישי. כמו כן, אתה מכיר ומסכים שאתה לא נדרש לספק למשרד את פרטי המידע האישי ושמידע כאמור מסופק למשרד על ידך באופן רצוני.

2. איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

 
אנו עשויים לאסוף שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר:

א. הסוג הראשון של מידע הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). אנו לא מודעים לזהות המשתמש ממנו נאסף מידע לא אישי. מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין למשרד בשעה שהמשתמש נכנס ו/או מתחבר ו/או משתמש באתר, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, וכן מידע מצרפי ומצטבר (aggregated information), ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר, את זהות מערכת ההפעלה, סוג מערכת הדפדפן של המשתמש, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך, וכיו''ב.

ב. הסוג השני של מידע הנו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי עשוי לאפשר לזהות באופן אישי את המשתמש ועשוי להיות בעל אופי פרטי או רגיש.
 • המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה-IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים, בעיקר על מנת לשפר את חוויית המשתמשים, ולמטרות אבטחה, כפי שיפורט להלן.
 • בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך כניסתם ו/או השימוש שלהם באתר. המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים אותם מסרת במסגרת מילוי טופס יצירת הקשר שבאתר. בטופס עליך למלא את הפרטים הבאים: שם מלא וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. כמו כן, אתה רשאי (אך לא חייב) למסור את הפרטים הבאים: מספר הטלפון שלך, שם החברה בה הנך מועסק, מקצוע ומלל חופשי. ייתכן כי בעתיד יתבקש מידע נוסף במסגרת מילוי הטופס.
 • למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.
שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר.
אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק אולם אם לא תמסור אותו לא תוכל להשתמש באתר. הינך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את שירותי האתר וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע (אשר יתכן ויירשם בהתאם לדרישות הדין). בעת מסירת המידע האישי למשרד, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים.
 

3. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

 
המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים מוסמכים, בשני אופנים:
 • באמצעות כניסתך או שימושך באתר. כאשר אתה משתמש באתר, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף, לתעד ולאחסן מידע הקשור לשימושך, באופן עצמאי או באמצעות סיוע של שירות צדדים שלישיים כמפורט להלן.
 • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם המשרד. למשל, אנו אוספים מידע אישי שמסרת לנו מרצון בעת מילוי טופס יצירת הקשר באתר.

4. מטרות איסוף ושימוש במידע

 
אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:
 • לספק את שירותי האתר, וכן לצורך פיתוח, התאמה ושיפור האתר, חווית המשתמש והשירותים הניתנים במסגרת האתר.
 • לעשות בו שימוש לצרכים פנים חברתיים, וכן לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, כגון לנתח את העדפות המשתמשים והאופן בו הם עושים שימוש בשירותים (לדוגמא אילו מאפיינים או מסכים פופולאריים בקרב המשתמשים).
 • להשתמש בו לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות.
אנו משתמשים במידע אישי על מנת:
 • לבצע פיתוח, התאמה ושיפור האתר, חווית המשתמש והשירותים הניתנים במסגרת האתר.
 • להשיב לשאלות המשתמש אודות השימוש באתר וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית.
 • לקבל מידע אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לאינטרנט, לרבות כדי לשפר את השימוש באתר ו/או השירותים הניתנים במסגרתה, לצרכי אבטחה וכן לדעת את מיקומו הגיאוגרפי של המשתמש באתר.
 • לאפשר פעילויות שיווק ו/או פרסום ו/או דיוור ישיר שהמשתמשים הם נמעניה. ראו לעניין זה גם סעיף ‏12.
 • לספק למשתמשים מידע עדכני בנוגע לחברה ו/או לאפליקציה ו/או התכנים באפליקציה ו/או למוצרי ו/או שירותי החברה.
 • לאבטח את המידע האישי של המשתמשים ו/או את ההורדה ו/או ההתקנה של האפליקציה ו/או הכניסה ו/או ההתחברות ו/או השימוש באפליקציה ו/או השירותים הניתנים במסגרתה.
 • להשיב לשאלות משתמשים ו/או ליצור קשר עמם, באמצעות אמצעי התקשורת שמסרו באתר.
 •  לספק עדכונים משפטיים למשתמשים שנרשמים לניוזלטר שלנו.
 • להשתמש בו לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות.
 
 

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

 
אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו בינך לבין המשרד; (ו) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים המופיעים באתר והשימוש בו נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ז) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ח) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של המשרד, של המשתמשים ו/או של הציבור הרחב;; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק, לנהל, לאחסן או לעבד את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה, (לרבות צדדים קשורים שלהם, כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של המשרד, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; (יג) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמשים; ו/או (יד) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.
למען הסר ספק, המשרד רשאי לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתו הבלעדי.

6. שינוי או מחיקה של מידע אישי

 
אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, אנא שלח לנו בקשה בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת office@mhlawyers.co.il, ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.
שים לב: אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק ולהשתמש במידע האישי שלך (לרבות לאחר ביטול חשבונך באפליקציה), כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, לצרכי מחקר וניתוח בעתיד, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת תנאי השימו, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

7. אבטחה

 
אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים ובמניעת גישה ושימושים לא מורשים במידע זה (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

8. שירותי צדדים שלישיים

 
אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת האפליקציה. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, Google Analytics, אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בלינק הבא http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html/ יחד עם זאת, למשרד אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

9. טכנולוגיות מעקב

 
בעת השימוש באתר, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו/או Flash ו/או תוכנות Local Storage ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). חלק מטכנולוגיות המעקב יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות לאתר), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. טכנולוגיות המעקב מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות.
עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האפליקציה תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.
על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו''ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.

10. תכונות חברתיות

 
האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות (כגון "Like" ו-"Share" של פייסבוק, ועוד). התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים (להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים למשרד או אינם בשליטתו. אם תתאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות כאמור, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם. אם אינך מסכים לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות, אל תאפשר לאפליקציה שלנו ליצור עמן קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה (במקרה זה, קח בחשבון כי לא תוכל ליהנות מכל השירותים אשר האפליקציה שלנו מציעים). עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, המשרד יהא רשאית למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך (ולהיפך) על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל שלך במדיה החברתית. באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול עוגיות ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות. השימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. אתה מבין ומסכים כי כאשר אתה משתף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, תכניך עשויים להפוך לציבוריים וכי אחרים עשויים לפרסם אותם.
כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך מסכים ומאשר כי המשרד ו/או נציגי המשרד לא אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

11. העברת נתונים בינלאומית

 
המשרד רשאי להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, המשרד רשאי להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

12. מידע פרסומי

 
הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות עדכונים משפטיים, שיועברו אל כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך. באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה בכתב למשרד בדואר האלקטרוני, לכתובת הבאה:: office@mhlawyers.co.il או לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הדואר האלקטרוני הנשלחות אליך.

13. שינויים במדיניות הפרטיות

 
ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ומהמידע הנאסף במסגרתו, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. המשרד שומר על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר, www.mhlawyers.co.il, ו\או בפרטי התקשרות שנמסרו לנו, ככל שנמסרו לנו, במסגרת השימוש באתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר או נשלחה בפרטי ההתקשרות שנמסרו לנו (ככל שנמסרו), ככל שרלוונטי, לפי המוקדם. אחרת, כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

14. שאלות

 
אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: office@mhlawyers.co.il. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.