פיצויי פיטורים ודרך חישובם

פיצויי פיטורים ודרך חישובם

עם סיום יחסי עובד מעביד עולה תמיד שאלת הזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
מעסיקים רבים נוטים לחשוב כי רק עובדים שפוטרו לאחר למעלה משנת עבודה יהיו זכאים לקבלת פיצויי פיטורין. לא כך הדבר. בנסיבות מסויימות, גם עובדים שהתפטרו מיוזמתם לאחר למעלה משנת עבודה יהיו זכאים לקבלת פיצויי פיטורים.
בחינת שאלת הזכאות לקבלת פיצויי פיטורין תיבחן על פי נסיבותיו הפרטניות של סיום העסקה, מאפייניים ספצייפים הקשורים בעובד ובמעביד ובהוראות הסכם העסקה. להלן יובאו מספר דוגמאות (לא ממצות) לעובדים שיהיו זכאים לפיצויי פיטורין.
מי זכאי לקבלת פיצויי פיטורין?
  1. עובד שפוטר לאחר למעלה משנת עבודה (מכל סיבה)
  2. עובד שפוטר פרק זמן קצר לפני תום תקופת שנת עבודתו הראשונה ( אלא אם כן המעסיק יוכיח כי הפיטורים נעשו משיקולים עניינים ולא על מנת להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים).
  3. עובד לתקופה קצובה שלא חודש עימו הסכם העסקה.
  4. עובד שהתפטר לאחר שכבר הגיע לגיל הפרישה.
  5. עובד שהתפטר עקב מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו.
  6. עובד שהתפטר עקב הרעה מהותית בתנאי עבודה.
  7. עובד שהתפטר עקב מעבר מגורים למקום עבודה מרוחק, בנסיבות ובתנאים שנקבעו בחוק.
  8. עובד שהתפטר עקב גיוס לצה"ל/התנדבות לשירות לאומי/ גיוס למשטרה או לשירות בתי הסוהר.
  9. עובדת שהתפטרה (ובתנאים מסוימים – גם עובד ) בתקופה של תשעה חודשים מיום הלידה, קבלת ילד לאימוץ, למשמרת מאם פונדקאית או למטרת אומנה, לצורך טיפול בילד.
אופן חישוב פיצויי פיטורים
סכום פיצויי הפיטורים לו זכאי עובד הוא שכר חודש אחד, לכל שנת עבודה אצל המעסיק או חלק ממנה.
ככלל, בין הרכיבים שיובאו בחשבון בשכר החודש אחד של עובד לצורך חישוב פיצויי פיטוריו, כלולים אלה: (א) שכר היסוד האחרון של העובד (לא כולל נסיעות, הבראה, שעות נוספות, שווי רכב וכיו"ב); (ב) תוספת לגביה נקבע בהסכם העבודה כי היא חלק משכר היסוד של העובד; (ג) כל תוספת שהיא אינה מותנית בתנאי או בגורם מסויים ומשולמת באופן קבוע לעובד.
 
יודגש כי עובד החתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ואשר המעסיק מפריש לו באופן שוטף לאורך תקופת ההעסקה את שיעור ההפרשות הנדרש לקופת פיצויי פיטורין (8.33%) בקרן הפנסיה שלו בהתאם להוראות צו הרחבה לפנסיה חובה, וצו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, יהיה זכאי לשחרור הכספים מקופת פיצויי הפיטורים גם אם התפטר או פוטר ( ללא כל השלמה לפיצויי פיטורין נוספים).
עובד שאינו חתום על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ואשר המעסיק מפריש לו לאורך תקופת ההעסקה את שיעור ההפרשות המינמאלי לקופת פיצויי פיטורין (6%) בקרן הפנסיה, יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורין. השלמת פיצויי הפיטורין יחושבו באופן הבא: מכפלת שכרו החודשי האחרון בשנות העבודה שלו, בניכוי כספים שהמעביד הפריש לקופת פיצויי פיטורין לאורך תקופת העבודה.