הגשת תביעה לבית הדין לעבודה

הגשת תביעה לבית הדין לעבודה

עובד המעוניין להגיש תביעה כנגד מעסיק עקב הפרות של הסכם העבודה שלו, הפרת חקיקת המגן בתחום דיני העבודה והימנעות מתשלום זכויות סוציאליות מצד המעסיק, כדוגמת: תביעות לתשלומי שכר עבודה, דמי הבראה, פנסיה, פיצויי פיטורין, פיצויים בגין פיטורין שלא כדין וכיו"ב, יכול למצות את זכויותיו ולהגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה, שהינו סמכות ייחודית לדון בסכסוכים שבין עובד למעסיק בתחום יחסי העבודה.
ישנם חמישה בתי דין אזוריים לעבודה בארץ: בבאר שבע, חיפה, ירושלים, תל אביב (שמשכנו בבת ים) ובנצרת. התביעה כנגד המעסיק תלויה בנסיבות, ובסכסוכים בין מעסיק לעובד בעניין יחסי העבודה, ככלל היא תוגש לבית הדין שבתחום שיפוטו נמצא מקום העבודה או התבצעה העבודה על ידי העובד.
חשוב לציין, כי ישנה חשיבות רבה לעיתוי ומועד הגשת התביעה על ידי המעביד, שכן בחוקים מסויימים בתחום דיני העבודה, נקבעו מועדים שונים להתיישנות עילת התביעה. ככלל, תקופת ההתיישנות נספרת החל מיום שנולדה עילת התביעה. כך לדוגמה: תקופת התיישנות לתביעת דמי חופשה שנתית היא 3 שנים; תקופת התיישנות לתשלום פיצויי פיטורין היא 7 שנים; תקופת התיישנות לתביעה מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה היא 3 שנים.
פתיחה בהליך תביעה רגילה של עובד כנגד המעסיק כרוכה בהגשת תביעה מפורטת ומבוססת וכן בתשלום אגרה. לאחר מכן, המעסיק יידרש להגיש כתב הגנה.
ככלל, לאחר הגשת כתב הגנה ייקבע מועד לדיון בקדם משפט בו ייערך בירור ראשוני ביחס לשאלות השנויות במחלוקת. בסיום הליך קדם המשפט יקבע מועד לדיון הוכחות, והצדדים יתבקשו להגיש לבית הדין תצהירי עדות ראשית.
במהלך דיון ההוכחות כל אחד מהצדדים, העובד והמעסיק, יציגו את ראיותיהם, ולאחר מכן יסכמו את טענותיהם  בפני בית הדין.
בסיום דיון ההוכחות ושלב הסיכומים יייתן בית הדין את החלטתו בסכסוך שבין העובד למעסיק באמצעות פסק דין.
בתביעה רגילה הן למעסיק והן לעובד ישנה זכות ערעור על פסק דינו של השופט וזאת בתוך 30 ימים מקבלת פסק הדין. הדיון בערעור יתקיים בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.
חשוב לציין, כי קיימים סדרי דין שונים לניהול תביעות בבתי הדין לעבודה. סוג סדר הדין תלוי בסכום ומהות התביעה המוגשת על ידי העובד כנגד המעסיק. לסדרי הדין השונים ישנה השפעה על אופן ניהול ההליך, לוחות הזמנים והערעור על פסק הדין. כך לדוגמה: תביעה בסך של עד 31,300 ש"ח לתשלום פיצויי פיטורין תתנהל בהליך המכונה סדר דין מהיר. בסדר דין מהיר מתקיים רק הליך דיון הוכחות אחד (ללא דיון קדם משפט), בית הדין אינו מחויב בכללי סדר הדין והראיות הרגילים, ועל פסק הדין ניתן יהיה לערער רק אם תתקבל בקשת רשות ערעור מבית הדין הארצי לעבודה, בתוך 15 ימים. כלומר, אין זכות ערעור אוטומטית.