הבנק החדש: עמילי מכס ורישיון למתן אשראי

עמילי מכס נדרשים לרישיון על מנת להמשיך ולספק אשראי, מימון או בטוחות ללקוחות, וזאת החל מה-1 ביוני 2017

בשקט-בשקט חלפה לה למעלה משנה מאז נכנסו לתוקף הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, תשע״ו 2016, אשר חוללו מהפכה דרמטית בעולם האשראי החוץ הבנקאי/מוסדי.

בתמצית, החל מיום 1 ביוני 2017, נדרש כמעט כל גורם המספק אשראי על דרך של עיסוק להחזיק ברישיון למתן אשראי (בסיסי או מורחב, בהתאם להיקף צבר האשראי שלו), המונפק על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שבמשרד האוצר.

בכך קיווה המחוקק לפתח את שוק ההלוואות החוץ בנקאיות, כשוק לגיטימי, שיהווה חלופה משמעותית לבנקים, ויפעל בהתאם לסטנדרטים גבוהים מתחום הצרכנות, מניעת הלבנת ההון ועוד.

מהפכה חוקית זו לא פסחה על ענף עמילות המכס, בו מושרש היטב נוהג לפיו במקרים רבים חברות עמילות מכס מספקות ללקוחותיהן אשראי (לרבות מסגרות אשראי), ערבויות ובטוחות אחרות לצורך מימון מיסי היבוא השונים (מע"מ, מס קנייה ומכס, לפי העניין) ואף לעיתים לצורך מימון רכישת הסחורות.

זה אינו סוד שרבים מעמילי המכס מציינים בשיחות סגורות כי הם ״הבנק״ החדש של לקוחותיהם. ידוע כי בעבור עמילי מכס רבים הענקת מימון והעמדת בטוחות וערבויות הם כלים משמעותיים ביותר לא רק לגיוס או לשימור לקוחות אלא אף למקור הכנסה לא מבוטל. לא מפתיע על כן, שחלק משמעותי מההכנסות והרווחיות של עמילי המכס תלוי בהיקף ובאיכות צבר האשראי והבטוחות שהעמידו ללקוחותיהם.

על רקע זה, מפתיע למדי שאותם עמילי מכס כלל לא מודעים לכך שהם או החברות באמצעותן הם פועלים נדרשים לרישיון על מנת להמשיך ולספק אשראי, מימון או בטוחות ללקוחות.

בדומה, רבים מהם כלל לא מודעים לכך שמעתה ואילך פעילותם כמלווים, ערבים או מעמידי משכונות ושעבודים כפופה להוראות רגולטוריות שונות. כך למשל: עליהם להחזיק בהון עצמי מינימלי (בין 1 ל-4 מיליוני ש״ח, בהתאם להיקף צבר האשראי); לעמוד בחובות ממשל תאגידי (למשל לעניין כשירות והרכב הדירקטוריון, המנהל הכללי, רואה החשבון המבקר וכו׳); לערוך תהליכי זיהוי, אימות, תיעוד ולעתים דיווח על לקוחותיהם לפי חוק איסור הלבנת הון; לפעול על פי סטנדרטים צרכניים מסוימים הקבועים בחוק (למשל איסור הטעיה בפרסום, גילוי נאות ללקוחות, עריכת חוזים על פי סטנדרט מינימלי, חובת מתן זכות לפירעון מוקדם ועוד); וכי בעתיד תיתכנה רגולציה נוספת (למשל לעניין ביטוח אחריות מקצועית, נזילות וניהול סיכונים).

אי המודעות לשינוי החקיקתי מייצרת חשיפה גבוהה לסיכונים משפטיים משמעותיים. זאת מכיוון שאי עמידה בהוראות החוק, לרבות במקרה של מתן אשראי ובטוחות ללא רישיון מתן אשראי, הינה עילה לסנקציות חמורות ברמות השונות: ברמה הפלילית (מקנסות ועד מאסר בפועל), ברמה המינהלית (עיצומים כספיים של מאות אלפי שקלים, מגבלות על פעילות עד אפשרות לסגירתה) וברמה האזרחית (תביעות כספיות למשל). החשיפה לסיכונים מתחילה אמנם ברמת עמיל המכס או החברה שלו. אך היא אינה נגמרת שם. החוק מטיל חובות וסנקציות על הפרתן גם על בעלי השליטה או ההשפעה בעמיל המכס, וכן על נושאי משרה. במהלך השנה האחרונה פנו מספר עמילי מכס לרגולטור בבקשה לקבלת רישיון מתן אשראי. חלקם נענו בחיוב וקיבלו את הרישיון.

בשים לב לאיסור החוקי בדבר מתן אשראי חוץ בנקאי ללא רישיון, והסנקציות החמורות בגין הפרתו, מוצע לכל עמיל מכס שמתן אשראי ובטוחות מהווה חלק מפעילותו לפנות בהקדם לקבלת יעוץ משפטי בעניין. זאת, בין השאר, במטרה לבחון האם פעילות האשראי והבטוחות שלו על מאפייניה הייחודיים, מחייבת קבלת רישיון למתן אשראי, וגיבוש אסטרטגיית המשך פעילות ודיאלוג מול הרגולטור בשים לב לכך שחובת הרישוי (ככל שחלה) נכנסה לתוקף כבר לפני למעלה משנה. 
 
קישור לכתבה כפי שפורסמה ב-Port 2 Port: הקלק כאן